اعلام برندگان طرح سپاس شرکت صنعتی پارس خزر
ضمن تشکر از مشارکت خریداران و مشتریان محترم پارس خزر، هدایای ویژه به آدرس پستی ایشان ارسال خواهد گردید.