حقوق مصرف کنندگان
1. حق برخورداري از سلامتي و ايمني
  • مصرف كننده اطمينان حاصل كند كه كالايي كه در اختيار او قرار مي گيرد، هيچ گونه آسيبي به تندرستي او وارد نمي كند.

2. حق داشتن اطلاع رساني صحيح و كامل
  • كليه اطلاعات لازم براي انتخاب آگاهانه كالا در دسترس مصرف كننده گذارده شود و مصرف كننده در قبال تبليغات گمراه كننده يا اطلاعات نادرست مورد حمايت قرار گيرد.

3. حق برخورداري از بازار رقابتي و ضد انحصار
  • مصرف كننده بايد از حق انتخاب آزادانه برخوردار باشد و در يك قضاي رقابتي قادر شود كه از بين انواع كالاها و خدمات، كالا يا خدماتي را كه به كيفيت آن اطمينان دارد با قيمتي رقابتي خريداري نمايد.

4. حق لحاظ شدن تامين نيازهاي اساسي در تصميم گيري ها
  • دولت ها مكلفند در تصميمات اجرايي خود منافع مصرف كنندگان را لحاظ كنند و نيازهاي اساسي آنان را تامين نمايند.

5. حق داشتن جبران خسارت
  • مصرف كننده از حق خسارت برخوردار است و بايد خسارت وارد به وي در نتيجه خريد كالاهاي نامطلوب يا عرضه نادرست كالاها و خدمات جبران شود و به دعاوي او در اين مورد به طرز منصفانه رسيدگي شود.

6. حق آموزش
  • آموزش مصرف كننده و افزايش تخصص و مهارت وي در انتخاب كالاها و خدمات بايد مورد توجه قرار گيرد.

7. حق داشتن محيط زيست سالم
  • مصرف كننده حق دارد كه از محيط كار سالمي برخوردار باشد به گونه اي كه از مشكلات زيست محيطي كه رفاه وي و نسل هاي آتي را تهديد مي كند در امان باشد.

8. حق داشتن تشكل
  • مصرف كنندگان اجازه دارند كه براي حفظ حقوق يا حمايت از منافع خويش به ايجاد تشكلهاي صنفي اقدام كنند. دولتها بايد در چارچوب منافع با سازمانهاي مصرف كنندگان، توزيع كنندگان و توليدكنندگان همكاري نزديك داشته باشند و مقررات با استانداردهاي لازم براي نظارت بر فعاليت هاي آنان تدوين نمايند.