تعهدات زیست محیطی

 • تبدیل سیستم سوخت مصرفی دیگهاي بخار و کوره‌هاي هواي گرم از حالت مازوت سوز به حالت گاز سوز در جهت کاهش آلاینده هاي محیط‌زیست
 • تبدیل کلیه موتور خانه‌هاي حرارت مرکزي به حالت گاز سوز
 • تبدیل سیستم گرمایش کلیه کارگاهها به حالت گاز سوز
 • تغییر سیستم رنگ آمیزي از روش رنگ مایع به روش رنگ پودري (الکترواستاتیکی) که موجب حذف بخارهاي سمی متصاعد شده و کاهش بسیار قابل ملاحظه در دور ریز رنگ که به صورت زباله وارد اکو سیستم می گردید , و ایجاد امکان برگشت پذیر بودن رنگ اضافه در حالت جدید
 • حذف ترکیبات سیانوري در واحد آبکاري
 • مکانیزاسیون سیستم تصفیه پسآب ، هم اکنون پسآب خروجی از شرکت از لحاظ مشخصه‌هاي زیست‌محیطی در حد استاندارد است. صحت این مدعا توسط بازرسان محیط‌زیست با نمونه برداري هاي دوره اي تأئید می شود.
 • اخذگواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطیISO-14001:2015
 • پیشگیري از خرابی دستگاهها و کنترل دارایی هاي فیزیکی شرکت و اتلاف منابع با ایجاد واحد برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات (PM) از سال 1370
 • رویکرد سازمان جهت بهینه کردن موجود يهاي مواد و کاهش اتلاف منابع ، با بکارگیری نظام برنامه ریزی یکپارچه مدیریت مواد
 • به کار گیری روش و تشکیل تیم های نظام آراستگی صنعتی (۵S)
 • تشکیل کمیته مدیریت انرژي در سال۱۳۷۶ در راستاي بهینه کردن مصرف انرژي، چند نمونه از اقدامات انجام شده جهت بهینه سازی مصرف انرژی بشرح زیر می باشد:
 1. بررسی پستهاي برق کارخانه، با هدف به صفر رساندن توان راکتیو و تعمیر اساسی و به روز کردن سیستم بانک خازنی پستهاي برق،
 2. اصلاحات کلی درسیستم توزیع بخار در موتور خانه اصلی تامین بخار و کاهش مدت کارکرد دیگهاي بخار و مشعل هاي آنها
 3. اصلاح مسیر توزیع باد و رفع افزایش ظرفیت مخازن ذخیره هوا، نشتی هاي احتمالی، سرویس منظم کمپرسورها (کاهش ساعات کارکرد کمپرسورها) و در نهایت بهبود شرایط مصرف (کاهش مصرف برق، جلوگیري از به هدر رفتن هواي فشرده تولیدي اصلاح مسیر توزیع هوای فشرده و رفع نشتی های احتمالی ، جهت جلوگیری از به هدر رفتن هوای فشرده تولیدی ، سرویس منظم کمپرسورها و افزایش ظرفیت مخازن ذخیره هوا جهت کاهش ساعات کارکرد کمپرسورها و کاهش مصرف برق و نهایتا” بهبود شرایط مصرف
 4. اجرای برنامه های نگهداری و تعمیرات به صورت مدون درموردکلیه تجهیزات تامین انرژي اعم از برق، دیگهاي بخار و کمپرسورها
 5. استفاده از سیستم هوشمند موتورخانه
 • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت مصرف بهینه انرژی (۲۰۱۱-۵۰۰۰۱-ISO)
 • تفکیک ضایعات و زباله های موجود در سازمان با روش مناسب جهت بازیافت آنها مانند : جداسازی انواع پلاستیک ، فوم ، کارتن ، کاغذ و … جداسازی انواع قطعات الکترونیکی و شیمیایی مانند باطریها و …
 • پروژه‌های مطالعاتی متعدد برای بهبود در مصرف مواد وجایگزینی مواد از منابع مختلف و کاهش ضایعات یا دورریز ها و بازیافت یا استفاده مجدد از مواد از جمله: پیشگیری از اتلاف مواد ، قطعات و محصولات نامنطبق تدوین طرحهاي کیفیت براي کلیه اقلام اعم از قطعات ساخت کارخانه و قطعات خریداري شده از خارج شرکت و ارائه آن به تامین کنندگان جهت جلوگیري از ارسال اقلام نامنطبق به کارگاههاي مقصد
 • شیوه‌هاي خود بازرسی و خود کنترلی براي آینده، و پیرو آن گسترش نگرش خود بازرسی به کلیه پرسنل تولیدي کارگاهها
 • تشکیل حلقه‌هاي کیفیت درون کارگاههاي تولیدي کارخانه و بکارگیری روشهای کنترل آماری فرآیند به منظور تحلیل ضایعات و عوامل ایجاد ضایعات در کارگاهها و متعاقب آن تشکیل جلسات تحلیل ضایعات در سطح مدیران به صورت ماهانه و تصمیم گیري برای رفع عوامل اصلی بروز ضایعات
 • تشکیل کمیته ایمنی در راستاي به حداقل رساندن تمامی تاثیرات زیان بار زیست‌محیطی فرآیند تولید در شرکت، از ابتداي فعالیت شرکت و اخذ گواهینامهOHSAS18001:2007
 • با شروع مجدد طرح توسعه کارخانه، تحقیقات و بررسی هاي گسترده اي برای استفاده از تکنولوژي هاي روز انجام شده.کاهش مصارف انرژی و آب ،كاهش پساب، كاهش دورریز و ضایعات کمتر از جمله اهداف اين تحقيقات مي باشد.